PROVOZNÍ ŘÁD

Č.j. MŠ 15/2019
Vypracovala: 
Schválil: pedagogický a správní kolektiv
Projednáno a aktualizováno dne: 27. 8 .2019
Nabývá platnost dne : 1.9.2019


Řád školy se řídí základními předpisy:

Vyhláškou o předškolním vzdělávání - MŠMT č. 14/2005 Sb.

  • Listinou základních práv a svobod
  • Úmluvou o právech dítěte - sdělení č. 104/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničí
  • Zákonem o rodině - ve znění č. 321/2002 Sb.
  • Zákonem o sociálně právní ochraně dítěte - zákon č. 359/1999 Sb.
  • Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláškou o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami č. 27/2016 Sb.

Zápis dětí do MŠ

Děti jsou přijímány na základě vyhlášky o mateřských školách v době zápisu do MŠ, v případě volného místa i během celého školního roku.

Docházka dětí do MŠ

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Přednostně budou přijímány děti, které plní povinnou předškolní docházku s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Pokud po přijetí těchto dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další přihlášené děti, a to podle pořadí určeného ředitelkou mateřské školy na základě kritérií, která obvykle upřednostňují děti ze spádové oblasti a zpravidla je seznam dětí seřazen dle věku od nejstarších po nejmladší.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka neplatí pro děti, které v mateřské škole plní povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky. Rodiče mají právo na informace o vzdělávání dítěte, vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Rodiče jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte (osobně, písemně, telefonicky), informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Onemocní-li dítě infekční chorobou nebo vyskytne-li se infekční choroba v rodině, je nutné v zájmu zdraví dítěte i ostatních přinést potvrzení od lékaře, že smí dítě do kolektivu docházet.

Provozní doba: pondělí – pátek: 6.00-16.30 hod. Odchody dětí domů: 12.10 – 12.30 hod., po obědě 14.15 – 16.30 hod. po odpolední svačince

BERUŠKY

2,5 -7 let
Přízemí
p. ředitelka Mgr. Bc. Andrea Čechovská
p. učitelka Alena Fryštáková
Školní asistent  Alice Janečková
Asistent pedagoga Bc. Kateřina Váňová

KOPRETINY

2,5-7 let
Přízemí
zástupkyně ředitelky Bc. Nicola Janečková
p. učitelka Dagmar Ludková
Asistent pedagoga Jana Janoštíková

MOTÝLCI

4-7 let
1.poschodí
p. učitelka Mgr. Tereza Machová
p.učitelka Bc. Petra Valčuhová
Asistent pedagoga: Jitka Rapčanová
Logopedka: Mgr. Leona Chlápková

SLUNÍČKA

2,5-7 let
1.poschodí
p. učitelka Bc. Eva Raušová
p. učitelka Bc. Barbora Skálová
Asistent pedagoga: Mgr. Barbora Jakoubková
Asistent pedagoga Monika Horáková