NEMOCNÉ DÍTĚ V MŠ - KDY DO ŠKOLKY ANO, KDY NE

Nemocné dítě v MŠ

Žádáme rodiče, aby dítě se známkami nemoci, jako je např.: rýma, kašel, zvýšená teplota, zažívací problémy, zarudlé oči, vyrážka a jiné, nepřiváděli do mateřské školy. Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.

Dle školního řádu MŠ Radost je zákonný zástupce povinen:

  • Zajistit, aby dítě bylo pedagogovi předáno bez zjevných příznaků onemocnění například: kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza (zavšivení), teplota apod. pedagog má právo nepřijmout do kolektivu dítě jevící známky nemoci (viz. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 250/2000Sb.).
  • Pokud pedagog upozorní rodiče na nemoc dítěte, zajistí mu neprodleně zákonní zástupci léčbu, popřípadě vyšetření lékařem tak, aby se předešlo nakažení ostatních dětí.

Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče, kteří odpovídají za všestranný vývoj svých dětí. Toto právo a povinnost je vyjádřeno pojmem rodičovská odpovědnost.

  • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci a doplňuje výchovu
    a vzdělávání dětí s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dítěte k prohloubení výchovně vzdělávacího působení mateřské školy
    a rodiny.

Pracovní zaneprázdněnost rodičů nemůže být důvodem pobytu nemocného dítěte v MŠ!

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají
v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový
a mravní vývoj, v ochraně dítěte atd. (viz. § 858 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník). Jeho zanedbávání může být trestně postihnutelné. 
Prosíme rodiče, aby do MŠ přiváděli jen zdravé dítě.
Níže si můžete prohlédnout plakáty s popisem, jak se infekční
choroby projevují a podle jakých pravidel se řídí MŠ.